آب 🚰بهترین نوشیدنی برای تمام افراد ؛ به خصوص بیماران دیابتی است