از مصرف بی رویه و بیش از از حد مقادیر مشخص شده دارو خودرای کنید