💊دارو 💉آذوقه نیست ؛ در زمانزمان معینی باید مصرف شود