تشخیص بیماریدار به عهده 👩‍⚕️ پزشک 👨‍⚕️ است ؛ از تشخیص بیماری برای یکدیگر پرهیز کند