ظهور اثر بخشی برخی از داروها نیاز به زمان دارد بنابراین ؛ مصرف 💊داروهای 💉خود را بدون نظر پزشک قطع نکنید