قبل از تزریق پنی سیلین بیمار باید در حضور پزشک آزمون پوستی حساسیت شود