برای جلوگیری از اشتباه داروها را در تاریکی مصرف نکنید